EVANGELION X PIXIV PROJECT


ที่ผ่านมา pixiv ได้มีร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ภาพแฟนอาร์ตของ [EVANGELION] เช่น การวางขายหนังสือรวมภาพแฟนอาร์ต ภายใต้การยอมรับอย่างเป็นทางการจากผู้ถือลิขสิทธิ์
ในครั้งนี้ เป็นการวางขายสินค้าจากภาพแฟนอาร์ตโดย [EVANGELION]Xครีเอเตอร์ชื่อดัง เฉพาะช่องทางออนไลน์ของ animate ต่างประเทศเท่านั้น
ระยะเวลาการจำหน่าย : 8 พ.ย. 2022 – 15 ธ.ค. 2022
ครีเอเตอร์ที่เข้าร่วม : ASK/Chi4/Mika Pikazo/Rella/ケースワベ