NIJISANJI EN Luxiem Half Anniversary ONLY SHOP

**หมายเหตุ**
1.สินค้ามีจำนวนจำกัด
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด/เลื่อน/ยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนการซื้อสินค้าหรือการยกเลิกการจำกัดจำนวนการซื้อสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.Book/Figure/CD/DVD/BD ไม่ร่วมรายการ